Algemene Voorwaarden

Consult

 • We beginnen met een intake waarin we kennismaken en jouw hulpvraag bespreken. In de volgende twee afspraken gaan we deze hulpvraag verder onderzoeken en verdiepen om zodoende tot een behandelplan te komen. 
  Het aantal sessies daarna kan verschillen. Dit stemmen we samen af en evalueren dit regelmatig.
 • Naast het gesprek wordt bij de haptotherapie gebruik gemaakt van (lichaamsgerichte) oefeningen danwel de aanraking op de behandelbank.
 • Een consult duurt ongeveer 50 min.
 • Aan het einde van een traject vindt er altijd een laatste afrondende afspraak plaats waarin het hele behandeltraject geëvalueerd wordt.

Betaling

 • De kosten van een behandeling zijn € 95,-  Deze behandeling is niet BTW-plichtig. De betalingstermijn is 14 dagen na de factuurdatum. Je ontvangt de factuur per mail tenzij anders wordt afgesproken.
 • Als je aanvullend verzekerd bent kun je in aanmerking komen voor vergoeding. Ik ben als geregistreerd GZ-haptotherapeut, opgenomen in het kwaliteitsregister (zie beroepsvereniging VVH. Zodoende vergoeden (bijna) alle zorgverzekeraars mij geheel of gedeeltelijk.
  Informeer ernaar bij je zorgverzekeraar of klik op volledig overzicht of per verzekeraar.
  Het komt ook voor dat werkgevers de begeleiding betalen.
 • Wanneer na het verstrijken van de betalingstermijn de factuur niet is betaald ontvangt je éénmaal kosteloos een betalingsherinnering, met het verzoek het factuurbedrag binnen 5 dagen te betalen. Indien je dan niet hebt betaald ontvangt je een tweede herinnering. Hiervoor kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht.
 • Wanneer je na de tweede herinnering niet hebt betaald wordt er een incassobureau ingeschakeld.
 • De kosten voor incasso komen volledig voor de rekening van de cliënt.

Afspraak

 • Het maken van een afspraak kan telefonisch, per e-mail of na een consult.
 • Wijzigen of annuleren van een afspraak kan per e-mail of telefonisch.
 • Het verzetten of annuleren van een afspraak is kosteloos, mits dit plaatsvindt op minimaal 24 uur voor de geplande afspraak.
 • Bij verzetten of annuleren korter dan 24 uur voor de geplande afspraak wordt de gereserveerde tijd volledig in rekening gebracht (€95,-), tenzij van een noodsituatie sprake is.
 • Indien er onenigheid ontstaat met betrekking tot datum en tijdstip van het geplande consult wordt in alle redelijkheid gekeken naar de situatie.

Dossier

 • De haptotherapeut is wettelijk verplicht tot dossiervoering.
 • Dossiervoering is nodig om de voortgang van het proces te kunnen bewaken.
 • Het dossier is en blijft eigendom van de haptotherapeut.
 • De bewaartermijn van het dossier is 15 jaar. Na deze termijn wordt het dossier vernietigd.
 • In het dossier worden de volgende gegevens opgenomen: NAW-gegevens, verslag van de intake, verleende toestemming voor overleg met derden, achtergrondinformatie, het behandelplan, de sessieverslagen, uiteindelijk de reden van uitschrijving en de resultaten van de behandeling.
 • Derden mogen cliëntdossiers niet inzien, tenzij de cliënt hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
 • De cliënt kan zijn dossier inzien, maar niet meenemen. Cliënt doet een schriftelijke aanvraag voor inzage bij de haptotherapeut. De haptotherapeut maakt de inzage op korte termijn mogelijk, tenzij er dringende redenen zijn om inzage te weigeren.

Geheimhouding

 • De haptotherapeut is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de therapie van de cliënt of uit andere bron heeft verkregen.

Overleg met derden

 • Het is voor de haptotherapeut en haar handelen soms noodzakelijk dat de huisarts op de hoogte is van de behandeling. In dat geval wordt de cliënt verzocht schriftelijk toestemming te geven voor het verstrekken van de intake-gegevens, evenals de (tussen- en eind)evaluaties aan de eigen huisarts.
 • In voorkomende gevallen kan de haptotherapeut het nodig achten derden (zoals huisarts, medebehandelaars of bedrijfsarts) te raadplegen over een specifiek cliënt-haptotherapeut-proces. Dit gebeurt met uiterste zorgvuldigheid en zo mogelijk anoniem (zonder bekendmaking van personalia). Overleg met derden gebeurt met medeweten van de cliënt. Binnen de setting van de super-/intervisie van de haptotherapeut worden de uitgewisselde gegevens over die cliënt-Haptotherapeut situaties zeer vertrouwelijk behandeld.

Schade

 • De haptotherapeut is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die de cliënt geleden heeft door het bezoeken van de praktijk of een behandeling. Hieronder vallen ook zoek geraakte spullen of materialen van de cliënt voor, tijdens of na een bezoek aan de praktijk.

Klachten

 • Wanneer de cliënt een klacht heeft maakt hij/zij dat eerst bespreekbaar met de haptotherapeut. De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen.
 • Indien dat niet het gewenste effect heeft, kan de cliënt de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van het VVH. De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling. De klachtenprocedure is op te vragen bij de VVH (www.vereniging voor haptotherapeuten-vvh.nl)